CVIA Volume 4 Number 3

Frailty and Anticoagulant Therapy in Patients Aged 65 Years or Older with Atrial Fibrillation
Authors: Liu, Jiapeng; Du, Xin; Li, Mengmeng; Jia, Zhaoxu; Lu, Shangxin; Chang, Sanshuai; Tang, Ribo; Bai, Rong; Dong, Jianzeng; Lip, Gregory Y. H.; Ma, Changsheng

The Temporal Relation between Cardiomyopathy and LBBB and Response to Cardiac Resynchronization Therapy: Case Series and Literature Review
Authors: Chang, Sanshuai; He, Yi; Wang, Hui; Guo, Fei; Lv, Qiang; Kang, Junping; Bai, Rong; Liu, Xiaohui; Du, Xin; Ma, Changsheng; Dong, Jianzeng

Diagnostic Accuracy of Three-Dimensional Whole-Heart Magnetic Resonance Angiography to Detect Coronary Artery Disease with Invasive Coronary Angiography as a Reference: A Meta-Analysis
Authors: Yu, Shiqin; Cui, Chen; Lu, Minjie; Zhao, Shihua

Impact of Postdilation on Intervention Success and Long-Term Major Adverse Cardiovascular Events (MACE) among Patients with Acute Coronary Syndromes
Authors: Erdoğan, Turan; Duman, Hakan; Çetin, Mustafa; Özer, Savaş; Çinier, Göksel; Usta, Ece; Usta, Mustafa; Kırış, Tuncay

Serum Irisin: Pathogenesis and Clinical Research in Cardiovascular Diseases
Authors: Askin, Lutfu; Uzel, Kader Eliz; Tanriverdi, Okan; Turkmen, Serdar

A Giant Right Atrial Myxoma with Blood Supply from the Left and Right Coronary Arteries: Once in a Blue Moon
Authors: Xiao, Yichao; Fang, Zhenfei; Hu, Xinqun; Liu, Qiming; Zhu, Zhaowei; Liu, Na; Peng, Xiaofan; Zhou, Shenghua

Does Coronary Microvascular Spasm Exist? Objective Evidence from Intracoronary Doppler Flow Measurements During Acetylcholine Testing
Authors: Guenther, Fabian; Seitz, Andreas; Pereyra, Valeria Martínez; Bekeredjian, Raffi; Sechtem, Udo; Ong, Peter

Associations between Vaspin Levels and Coronary Artery Disease
Authors: Askin, Lutfu; Tanriverdi, Okan; Tibilli, Hakan; Turkmen, Serdar

An Open Invitation to Join the International Brugada Electrocardiographic Indices Registryt
Authors: Tse, Gary; Lee, Sharen; Jiang, Xuan; Chang, Dong; Gu, Yunfei; Huang, Zhengrong; Li, Xintao; Wang, Qunshan; Zeng, Shaoying; Li, Guoliang; Hu, Dan; Zhou, Jiandong; Zhang, Qingpeng; Yan, Gan-Xin; Xia, Yunlong; Zhou Liu, Fang; Liu, Tong

Physicians Leaving an Academic Position for Private Practice
Author: Conti, C. Richard

Function of the Right Ventricle
Author: Conti, C. Richard

Randomized Clinical Trials: Failure to Enter Patients
Author: Conti, C. Richard